Stupně projektové dokumentace

Projekční kancelář Vysočina Velké Meziříčí - projektová dokumentaceExistuje několik druhů, resp. stupňů projektové dokumentace staveb, které se od sebe liší obsahem i rozsahem. Pojďme se na ně podívat a vysvětlit si, k čemu jsou důležité. Všechny druhy projektové dokumentace pro Vás samozřejmě rádi zpracujeme.

Studie stavby (architektonická studie)

Projekční kancelář Vysočina Velké Meziříčí - studie stavbyStudie je nejjednodušší forma projektové dokumentace. Jejím cílem je ukázat zákazníkovi koncept a dispozice plánované stavby.

V IMC design & architecture Vám díky moderní technice a kvalitnímu softwarovému vybavení už v rámci studie připravíme několik variant barevného a materiálového řešení stavby včetně případných sadových a zahradních úprav parcely.

Nabízíme také virtuální procházku plně vybaveným domem, která zahrnuje:

  • vizualizace vnějších a vnitřních pohledů objektu
  • průchody vnějšími i vnitřními prostorami stavby
  • ukázky slunečního svitu z vnějšího i vnitřního pohledu

Dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení (DUR)

Dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení musí poskytnout dostatečný podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu a dotčených orgánů o zastavění vybrané plochy. Tento typ dokumentace řeší vztahy vzhledem k životnímu prostředí, zemědělskému půdnímu fondu, ochraně kulturního bohatství, požárním předpisům, dopravním a provozním podmínkám apod.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Tato projektová dokumentace zpravidla navazuje na DUR, resp. na vydané územní rozhodnutí. Obsahuje konstrukční řešení domu, prostorové uspořádání, materiálové specifikace stavby apod. a musí být v souladu s požadavky, které se týkají veřejných zájmů a norem (dopravní, energetické, protipožární, hygienické, uživatelské, provozní a další podmínky).

Skladbu a formu dokumentace upravuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. stavebního zákona.

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Projekční kancelář Vysočina Velké Meziříčí - dokumentace pro provedení stavbyJedná se o detailněji zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení, která obsahuje technické řešení stavby. Specifikuje jednotlivé materiály, položkový rozpočet včetně výrobců a materiálů, technické detaily atd. DPS také slouží jako podklad pro stavební dozor, který na jejím základě kontroluje kvalitu a správnost provedení stavebních prací. Dále je podkladem pro zadávací dokumentaci při výběru dodavatele stavby.

Rozsah dokumentace pro provedení stavby je stanoven přílohou č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Dokumentace skutečného provedení

Tato dokumentace se zpracovává až po dokončení stavby a předkládá se ke kolaudaci. Zpravidla obsahuje změny oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení stavby, ke kterým došlo v průběhu stavby. Podle platné legislativy je každý vlastník nemovitosti povinen mít tuto dokumentaci k dispozici.

Dokumentace skutečného provedení se zpracovává podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Dokumentace bouracích prací

Dokumentace bouracích prací se někdy zpracovává ještě před dokumentací pro stavební povolení, anebo bývá její součástí – konkrétně v případech, kdy je před zahájením stavby nutná demolice stávajícího objektu. Stejně jako ostatní projektové dokumentace má i tato svá specifika. Mimo jiné musí řešit bezpečnost práce při bouracích pracích nebo ekologickou likvidaci odpadu.

Dokumentace bouracích prací se zpracovává v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Máte zájem o projektovou dokumentaci? Kontaktujte nás:

Všechny typy projektových dokumentací pro Vás pečlivě a zkušeně zpracujeme. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Rádi s Vámi vše probereme. Třeba u šálku dobré kávy v naší kanceláři.

IMC projekce s.r.o.

+420 775 680638
Pod Hradbami 2033/3
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru